Cookie Consent by Privacy Policies website Změny ve společnostech | Služby | Notář Brno | Mgr. Pavel Vážan | NOTÁŘSKÁ KANCELÁŘ | M-PALÁC BRNO

Změny ve společnostech

O změnách ve společnosti rozhoduje zpravidla její nejvyšší orgán, tj. valná hromada nebo její jediný společník či akcionář. Zákon stanoví, v jakých případech je zapotřebí, aby rozhodnutí valné hromady společnosti nebo jejího jediného společníka či akcionáře bylo osvědčeno notářem a o tomto osvědčení byl sepsán notářský zápis.

Mezi nejčastěji poskytované služby patří sepis notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady
nebo jediného společníka či akcionáře společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti

Bez pomoci notáře a notářského zápisu se zpravidla neobjedete v případě, že u své společnosti potřebujete:

 • změnit její název nebo sídlo,
 • změnit předmět její činnosti nebo předmět podnikání,  
 • počet členů statuárního orgánu - jednatelů, představenstva, správní rady 
 • počet členů jiného voleného orgánu společnosti, 
 • změnit způsob jednání za společnost, resp. způsob zastupování společnosti,  
 • provést jiné změny zakladatelské listiny, společenské smlouvy nebo stanov, 
 • rozhodnout o změně výše základního kapitálu - zvýšení nebo snížení základního kapitálu, 
 • rozhodnout o jejím zrušení a likvidaci.  

Změny ve společnosti s ručením omezeným (s.r.o.):

Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady nebo jediného společníka je ve společnosti s ručením omezeným ze zákona zpravidla vyžadován v případě: 

 1. rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy,
 2. rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva,
 3. rozhodnutí o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splnění vkladové povinnosti, 
 4. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 
 5. rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, 
 6. rozhodnutí jednatele o změně obsahu společenské smlouvy, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se společenská smlouva mění.  

Změny ve akciové společnosti (a.s.): 

Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady nebo jediného akcionáře je v akciové společnosti ze zákona zpravidla vyžadován v případě: 

 1. rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 2. rozhodnutí o změně stanov, 
 3. rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, 
 4. rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, 
 5. rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 6. rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
 7. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 
 8. rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, 
 9. rozhodnutí o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou, 
 10. rozhodnutí představenstva nebo správní rady o změně obsahu stanov, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění.

Změny v družstvu 

Notářský zápis o usnesení členské schůze je v družstvu ze zákona zpravidla vyžadován v případě:

 1. rozhodnutí o změně stanov, 
 2. rozhodnutí, jehož důsledkem je změna stanov, 
 3. rozhodnutí o zrušení družstva s likvidací, 
 4. rozhodnutí o přeměně družstva, 
 5. rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti družstva.

Pokud dochází k rozhodování per rollam (mimo zasedání), vyžaduje se notářský zápis také v případě, že zákon požaduje, aby rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo členské schůze družstva bylo osvědčeno notářským zápisem. Jde o tzv. notářský zápis o návrhu rozhodnutí a notářský zápis o rozhodování per rollam. 

Na naši notářskou kancelář se však můžete obrátit i v případě, že zákon pro konkrétní změnu
ve společnosti pořízení notářského zápisu nevyžaduje. Takovou změnou může být například
převod obchodního podílu a s tím související změna v osobě společníka nebo změna v osobě jednatele. I v těchto situacích pro Vás připravíme potřebné dokumenty a zajistíme zápis změn do obchodního rejstříku